วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ราชภัฏนครปฐมเตรียมความพร้อมรับมือประชาคมอาเซียน

ที่ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง กลยุทธ์การรับมือกับประชาคมอาเซียน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พร้อมผู้บริหารและผู้ที่สนใจจากทุกภาคส่วน กว่า 1,000 คนเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (มรน.) กล่าวว่า ในปี2558 ที่จะถึงนี้ประเทศไทยจะเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนนั้น ผมเข้าใจว่ายังมีผู้คนอีกจำนวนไม่น้อย คิดว่าการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้นเป็นเรื่องไกลตัว ไม่จำเป็นต้องปรับตัวหรือไม่ต้องตั้งรับแต่อย่างใด หรือบางคนก็อาจจะมีคำถามอยู่ในใจว่า ประชาคมอาเซียนคืออะไร เกี่ยวข้องอะไรกับประเทศเรา หรือเราจะมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในครั้งนี้ และจากการที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนนั้น เพื่อที่จะเสริมสร้างเอกภาพและความเข้มแข็งใน 3 เสาหลักคือประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นที่ยอมรับของชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงจังหวัดต่างๆ ในภูมิภาคตะวันตก จำเป็นที่จะต้องเป็นผู้นำในการกระตุ้นและปลุกเร้าให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนในภูมิภาคได้เตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้ง สำคัญ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (มรน.) กล่าวต่อว่า ด้วยความตระหนักในความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้น มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง "กลยุทธ์การรับมือกับประชาคมอาเซียน" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัย ผู้นำชุมชน ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในการเสริมสร้างความรู้และเกิดแนวทางในการรับมือกับประชาคมอาเซียนได้อย่าง มีประสิทธิภาพก่อนปี 2558

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น